Вадим Новинський: Завдання нової влади – зупинити війну і подолати розкол в суспільстві

Вадим Новинський: Завдання нової влади – зупинити війну і подолати розкол в суспільстві

Як заявив з трибуни парламенту голова фракції “Опозиційного блоку” Вадим НОВИНСЬКИЙ, минула неділя стала показовою для України

Український народ оцінив останні п’ять років життя своєї країни під керівництвом діючої влади. «Справа не в особистості Петра Порошенка, справа в системі, яку він уособлював і очолював», – заявив лідер опозиції.

За словами Вадима Новинського, народ України своїм вибором висловився проти рішень чинної влади: проти штучного поділу на Схід і Захід, проти війни, бідності і лицемірства. Проти націоналізму як державної ідеології. Проти гонінь на канонічну Українську Православну Церкву. Проти переписування історії і зведення фашистів в героїв. Проти експериментів з мовою. Проти зовнішнього управління країною. Проти переслідувань опозиції. «У такій ситуації Верховна Рада повинна почути той сигнал, який послав їй народ, визнати свою відповідальність за ситуацію в країні і повернути довіру до держави та її інститутів», – звернувся до парламентаріїв Вадим НОВИНСЬКИЙ.

Опозиціонер впевнений, що державної влади необхідно зосередити свої зусилля на досягненні миру, відновлення і об’єднання України. «Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб досягти реального зростання економіки, відновлення промислового виробництва і підвищення соціальних стандартів. І головне, захистити права і свободи наших громадян », – підкреслив Вадим НОВИНСЬКИЙ. Політик наполягає на тому, що керівництво Верховної Ради і значна частина депутатів, на жаль, не вивчили урок президентської кампанії і не усвідомили причину програшу виборів цієї влади. Це підтверджує і мовний закон, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради і вносить розкол в українське суспільство, порушуючи конституційні права громадян України. «Пора вже усвідомити, що агресивна мовна політика стала однією з причин програшу провладної команди», – звернувся до представників коаліції опозиціонер.

Лідер опозиції Вадим НОВИНСЬКИЙ, звертаючись до парламентаріїв, підкреслив, що депутатам доцільно перейти до більш важливих питань, в яких давно потребують громадяни України. «Перш за все ми повинні прийняти рішення, яке б гарантувало проведення парламентських виборів на основі відкритих списків, тобто прийняти новий Виборчий Кодекс», – заявив Вадим НОВИНСЬКИЙ. Також він наголосив на важливості негайного розгляду Закону про опозицію, який би закріпив права і політичні можливості опозиції в Україні і привів би ситуацію у Верховній Раді у відповідність зі світовими стандартами демократії. Це дозволило б уникнути будь-яких спроб концентрації або узурпації влади. А її діяльність стала б на захист інтересів всієї країни, а не тільки однієї політичної сили. Країна повинна бути захищена від авторитаризму і свавілля, а система стати збалансованою. «Якщо система виявилася помилковою, ми всі повинні винести уроки з помилок, а не затверджувати, що це помиляється народ, який не розуміє великі наміри великих політиків», – закликав парламентаріїв глава фракції опозиційного блоку Вадим НОВИНСЬКИЙ.

Выступление лидера оппозиции Вадима Новинского в Верховной Раде

Вадим Новинский: Задача новой власти – остановить войну и преодолеть раскол в обществеКак заявил с трибуны парламента глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ, минувшее воскресенье стало показательным для Украины. Украинский народ оценил последние пять лет жизни своей страны под руководством действующей власти. «Дело не в личности Петра Порошенко, дело в системе, которую он олицетворял и возглавлял», – заявил лидер оппозиции.По словам Вадима НОВИНСКОГО, народ Украины своим выбором высказался против решений действующей власти: против искусственного разделения на Восток и Запад, против войны, бедности и лицемерия. Против национализма как государственной идеологии. Против гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь. Против переписывания истории и возведения фашистов в героев. Против экспериментов с языком. Против внешнего управления страной. Против преследований оппозиции. «В такой ситуации Верховная Рада должна услышать тот сигнал, который послал ей народ, признать свою ответственность за ситуацию в стране и вернуть доверие к государству и его институтам», – обратился к парламентариям Вадим НОВИНСКИЙ.Оппозиционер уверен, что государственной власти необходимо сосредоточить свои усилия на достижении мира, восстановлении и объединении Украины. «Мы должны приложить максимум усилий, чтобы достичь реального роста экономики, восстановления промышленного производства и повышение социальных стандартов. И главное, защитить права и свободы наших граждан», – подчеркнул Вадим НОВИНСКИЙ. Политик настаивает на том, что руководство Верховной Рады и значительная часть депутатов, к сожалению, не выучили урок президентской кампании и не осознали причину проигрыша выборов этой власти. Это подтверждает и языковой закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады и вносит раскол в украинское общество, нарушая конституционные права граждан Украины. «Пора уже осознать, что агрессивная языковая политика стала одной из причин проигрыша провластной команды», – обратился к представителям коалиции оппозиционер.Лидер оппозиции Вадим НОВИНСКИЙ, обращаясь к парламентариям, подчеркнул, что депутатам целесообразно перейти к более важным вопросам, в которых давно нуждаются граждане Украины. «Прежде всего мы должны принять решение, которое бы гарантировало проведение парламентских выборов на основе открытых списков, то есть принять новый Избирательный Кодекс», – заявил Вадим НОВИНСКИЙ. Также он отметил важность немедленного рассмотрения Закона об оппозиции, который бы закрепил права и политические возможности оппозиции в Украине и привел бы ситуацию в Верховной Раде в соответствие с мировыми стандартами демократии. Это позволило бы избежать любых попыток концентрации или узурпации власти. А ее деятельность стала бы на защиту интересов всей страны, а не только одной политической силы. Страна должна быть защищена от авторитаризма и своеволия, а система стать сбалансированной. «Если система оказалась ложной, мы все должны извлечь уроки из ошибок, а не утверждать, что это ошибается народ, который не понимает большие намерения больших политиков», – призвал парламентариев глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ.

Posted by Фракция политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины on Tuesday, April 23, 2019

матеріали рубрики
Названо небезпеку, яка загрожує українцям після виборів: «уже ніколи не буде…» Політика
Названо небезпеку, яка загрожує українцям після виборів: «уже ніколи не буде…»
Глава зовнішньої розвідки заявив про великі проблеми: «Говорить про…» Політика
Глава зовнішньої розвідки заявив про великі проблеми: «Говорить про…»
Зеленський розповів про переговори з сепаратистами: «Готові діяти» Політика
Зеленський розповів про переговори з сепаратистами: «Готові діяти»