«Ирод, членкиня в етері»: обнародован полный текст новых правил украинского языка

«Ирод, членкиня в етері»: обнародован полный текст новых правил украинского языка

Министерство образования обнародовало новую редакцию украинского правописания

В понедельник, 3 июня, на сайте Министерства образования появился финальный текст новой редакции украинского правописания. Вот краткий обзор новых правил украинского языка:

1) проєкт, проєкція пишемо за аналогією з ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-; плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєр

2) Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: бу́єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкторія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс;

3) Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без подвоєння приголосних —кк-). Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та
деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́
кінгем, Бі́смарк, Брю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́дбек, Ше́рлок;

4) Разом пишемо: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт. А також слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

украинский язык мова

5) слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, але за традицією контрадмірáл».

6) пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса), але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць

7) Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни.

8) Якщо ж пів з наступним іменником у формі 3 називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів».

9) Російські прізвища: Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький; виняток Лев Толстой. Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, але Толстóй.

10) Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу. 1. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні: в) кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — де́нний, зако́н — зако́нний, кінь — кі́нний, осінь — осі́нній, туман — туманний; башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник; віко́нниця, Ві́нниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н: зако́нний — зако́нність — зако́нно, тума́нний — тума́нність — туманно».

первоклассники, свидетельство достижений, новая украинская школа, дети, ученики

11) Разом пишемо складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

12) З великої літери пишемо назви товарних знаків, марок виробів: автомобілі марки «Жигулі». З малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад: Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях» (… на новому блискучому «фольксвагені»).

13) Обидва варіанти будуть правильними в словах іншомовного походження — Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р. У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г (Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гулліве́р) і шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ (Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р і т. ін.)».

14) аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія. У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́

15) У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна».

16) кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен. Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо
звичайно буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія,
Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р.

17) У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія та ін».

18) Давно засвоєні слова: і́рій і и́рій, і́род і и́род. На початку слова звичайно пишемо і. Деякі слова мають варіанти з голосним и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘дуже жорстока людина’).

19) Варіантні форми родового відмінка: ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си

20) Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́, Білору́си.

Напомним, украинцев готовят к тотальному изменению алфавита: как будут выглядеть новые буквы.

Как сообщала Politeka, Филарет жестко высказался о языковом законе.

Также Politeka писала, что украинских школьников принудили учить язык оккупантов, гремит скандал.

материалы рубрики
«С нас хватит»: украинцы массово бегут из Польши, сдали нервы Общество
«С нас хватит»: украинцы массово бегут из Польши, сдали нервы
В сети появились фото секретного объекта Минобороны РФ в Крыму: «Забит до отказа» Общество
В сети появились фото секретного объекта Минобороны РФ в Крыму: «Забит до отказа»
Znaj.ua установил невероятный рекорд: «Позавидует сам Илон Маск» 💪 Общество
Znaj.ua установил невероятный рекорд: «Позавидует сам Илон Маск» 💪
«Убили моего друга»: момент расправы под Киевом попал на видео Общество
«Убили моего друга»: момент расправы под Киевом попал на видео
«Это ужас»: украинские туристы оказались в заложниках в аэропорту, гремит скандал Общество
«Это ужас»: украинские туристы оказались в заложниках в аэропорту, гремит скандал
Умер известный писатель-революционер: перевернул мировую историю Общество
Умер известный писатель-революционер: перевернул мировую историю
Трагедия на Донбассе: прогремел взрыв, погибли молодые парни, появились фото Общество
Трагедия на Донбассе: прогремел взрыв, погибли молодые парни, появились фото
Пьяный депутат убил маму с двумя малышами: «влетел на скорости», детали страшного ДТП Общество
Пьяный депутат убил маму с двумя малышами: «влетел на скорости», детали страшного ДТП
Скончался легендарный украинец, который изменил ход истории: «страшная новость» Общество
Скончался легендарный украинец, который изменил ход истории: «страшная новость»
«Рубили топором»: в сети появилось странное видео с выборов, «уничтожили подчистую» Общество
«Рубили топором»: в сети появилось странное видео с выборов, «уничтожили подчистую»
Секретное кладбище военных нашли на Донбассе: «похоронены без имени», много свежих ям Общество
Секретное кладбище военных нашли на Донбассе: «похоронены без имени», много свежих ям
Магнитные бури в августе устроят адские дни украинцам: названы самые опасные даты Общество
Магнитные бури в августе устроят адские дни украинцам: названы самые опасные даты